continut-proiect-dtac-logo

Mg. Alexandru Turi

0744 110 984

alex.turi@arhirom.ro

Proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de construire - D.T.A.C


I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale
Descrierea lucrarilor care fac obiectul documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

 • amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor
 • clima si fenomenele naturale specifice
 • geologia si seismicitatea
 • categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati

 • Descrierea lucrarilor de:
 • arhitectura
 • structura
 • instalatii
 • dotari si instalatii tehnologice, dupa caz
 • amenajari exterioare si sistematizare verticala

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare

 • suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila
 • inaltimile cladirilor si numarul de niveluri
 • volumul constructiilor
 • procentul de ocupare a terenului – P.O.T.
 • coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori de proiecte atestati de Minister.

2.5.5. Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale in vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si / sau a functionalitatii investitiei, dupa caz, obtinute in prealabil de solicitant.

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat iin formaa autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu altaa destinatie decat ce-a a cladirilor invecinate.

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

Plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de proiectie stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare.
amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi.
cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0.00, cote de nivel, distante de amplasare, axe, cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea).
denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie.
sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale.
accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute.
planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neamprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii.

Planul privind constructiile subterane:

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac si va fi redactat la scara 1:500.
in cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor.
planurile acoperisurilor (terasa sau sarpanta), cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile.
sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul, care sa cuprinda cota ±0.00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornisa, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate.
toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat.
in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor
Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic.
masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.2.3. Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

in situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II „Piese desenate" va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Print Email

proiectare-timisoara-offcanvas